Zorg

Beste ouders,

Indien u merkt dat uw kind moeilijkheden heeft (in de klas, op de speelplaats,…), spreek dan in eerste instantie de klastitularis aan. De titularis zal al het mogelijke doen om een oplossing te bieden.

Voor achtergrondinformatie over specifieke leerproblemen of info over de zorgwerking op school kan u terecht bij het zorgteam, dat zal u graag verder helpen.

Eventuele vragen of bemerkingen kan u ook steeds kwijt op volgend e-mailadres:
zorg@klim-op.be

Wat doen we binnen de zorg?

Het logo en naam van onze school geeft het reeds weer. De naam ‘Klim-op’ staat voor het geven van de nodige uitdaging aan elk kind om steeds op eigen tempo te groeien tot zijn eigen ‘ik’.

De klasleerkracht is de meest sturende persoon in dit proces. Hij/zij zorgt voor de nodige bijsturing op maat van elke leerling.  De zorgcoördinator ondersteunt mee bij de stappen die moeizamer verlopen. In overleg met de leerkracht gaat ze mee op zoek naar mogelijke groeikansen.  

Gedurende het schooljaar komen klasleerkracht, zorgcoördinator, zorgjuf, CLB–afgevaardigde, directeur en eventueel de ouders meermaals samen om de observatiegegevens te bespreken, samen onderzoeken we de noden van elke leerling.

Zorg is een opdracht voor gans het team!

Wij onderscheiden 4 fases in ons zorgbeleid:

Fase 0: Brede basiszorg.

De leerling bevindt zich in een veilige leeromgeving, de klas. Binnen de zone van de naaste ontwikkeling gaat de klasleerkracht aan de slag. Er wordt in eerste instantie gekeken naar het welbevinden en betrokkenheid van de leerling, dan de noden van de leerling, om te differentiëren binnen de klas voor elke leerling. Deze differentiatie kan bestaan uit aanpassing van materialen, tijd, werkvormen, aanpassen van het aantal oefeningen, hulpmiddelen… Zo krijgt elke leerling maximale ontwikkelingskansen, dit vertrekkende vanuit de positieve kenmerken en talenten van de leerling. Brede basiszorg speelt zich af tussen leerling en klasleerkracht. Deze zorg kan dan ook ingezet worden voor de ganse klasgroep.

Fase 1:   Verhoogde zorg.

Wanneer een meer gerichte, individuele aanpak nodig is, wordt dit besproken bij de zorgcoördinator. Van hieruit vertrekken we om interventies op maat van de leerling te zoeken. Deze interventies worden uitgevoerd  door de klasleerkracht, of zorgjuf, of ondersteuner in samenspraak met de ouders en de leerling.

Soms is deze extra zorg niet voldoende of heeft het geen of weinig effect. Dit kan wijzen op een leer-, aandachts-, of ontwikkelingsstoornis.

Vanuit het multidisciplinair team (zie laatste tekening) zoeken we naar compenserende en dispenserende maatregelen. Deze maatregelen worden besproken met de ouders, klasleerkracht, leerling bv. bij dyslexie, ADHD, dyscalculie, autisme,…

Fase 2:  Uitbreiding van zorg.

Wanneer we merken dat we als school niet over de nodige specifieke deskundigheid en middelen beschikken om een leerling te blijven ondersteunen in zijn specifieke begeleiding gaan we op zoek naar externe hulp.  Dit steeds met goedkeuring van de ouders.

Externe hulp kan zijn: logopedisten, leerlingbegeleiding (CLB) revalidatiecentra (RVC)…

De zorgcoördinator heeft de taak de ouders hier steeds over te informeren en te ondersteunen in dit proces.  Het is belangrijk dat alle partijen eerlijk hun bevindingen delen daar dit de nieuwe beginsituatie is voor de verdere ondersteuning van deze leerling. 

Fase 3: Overstap naar een school op maat.

Indien het zorgaanbod op school samen de ondersteuning door externen onvoldoende ondersteuning biedt aan de onderwijsbehoeften van een leerling, gaat de school in samenspraak met de ouders op zoek naar mensen, scholen die deze specifieke expertise in huis hebben. Omdat  het draagvlak (mogelijkheden) van de school is overschreden.

Met alle betrokken partijen gaan we op zoek naar het gepaste onderwijs voor deze leerling. Hier gaat een grondige expertise aan vooraf.

Het multidisciplinair team bestaat uit,….. 

Klasleerkracht

 • is de centrale figuur in de begeleiding van de leerling. Indien de leerling iets niet goed begrijpt of iets niet goed kan, geeft de leerkracht extra uitleg en aangepaste oefeningen
 • signaleert de bezorgdheden aan zorgcoördinator, directie, CLB, ….
 • legt een dossier aan van de leerling (o.a. waarin de leerkracht schrijft wat hij/zij al gedaan heeft in de klas om het probleem op te lossen)
 • overlegt met zorgteam rond de bezorgdheden.

Zorgjuf

 • ondersteunt de leerkrachten bij vragen 
 • individuele hulp buiten de klas (enkel wanneer dit aangewezen is) meestal in de klas.
 • helpt in de klas op vraag van de klasleerkracht.

Zorgcoördinator

 • is aanspreekpunt voor de ganse school
 • volgt leerlingen op
 • neemt deel aan de besprekingen en eventueel aan oudercontacten
 • is contactpersoon met de CLB -medewerkers.

Directie

 • maakt deel uit van het zorgteam
 • draagt de verantwoordelijkheid voor het zorgbeleid
 • bepaalt in overleg met het schoolbestuur hoe dit zorgbeleid moet uitgevoerd worden.

ONWNB-ondersteuner

 • begeleiding van leerlingen  op klas-, leerkrachten- en schoolniveau.
 • deze begeleiding kan enkel na het verkrijgen van een gemotiveerd verslag van het CLB.

Meer uitleg kan je vinden op ONWB Noord Brabant

CLB-medewerker

 • begeleidt leerlingen, ouders en leerkrachten
 • zorgt samen met school en ouders dat kinderen zich goed voelen, zo vlot mogelijk leren, gezond blijven en een aangepaste school en studierichting vinden.

Meer info kan je vinden op clb (vestiging Aarschot)

Ouders

 • Spreken de leerkracht, directie, zorgjuf of zorgcoördinator aan als ze problemen vermoeden. Dit kan ook via telefoon of mail
 • Houden het schoolteam op de hoogte van relevante informatie
 • Brengen ons op de hoogte van eventuele ambulante begeleiding.